چهارشنبه, 27 شهريور 1398
تصویب دفترچه عوارض محلی شهرداری ابریشم
براساس نامه شماره 20/1/98999 مورخ 97/11/14 استانداري اصفهان
۲۰۰۶
 ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0